ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ, ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਪਾਓਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CARMAN HAAS ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

CARMAN HAAS ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਈ - ਮੇਲ:sales@carmanhaas.com